EXPAREL® delivers targeted pain control for the critical first days post surgery.1,2


Ref: 1. Howell SB. Clinical applications of a novel sustained-release injectable drug delivery system: DepoFoam technology. Cancer Journal.2001;7(3):219-227.
2. Gorfine SR, Onel E, Patou G, Krivokapic ZV. Bupivacaine extended-release liposome injection for prolonged postsurgical analgesia in patients undergoing hemorrhoidectomy: a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Dis Colon Rectum. 2011;54(12):1552-1559.

Resurser för vårdgivare


För att ta del av EXPAREL® PIL och SmPC, besök EMAs webbplats.

Gå till ema.eu

För allmänna frågor, vänligen kontakta oss på 020-12 70 44 (avgiftsfritt nummer) eller +31 20 399 9100 (avgiftsbelagt nummer) medinfo.eu@pacira.com

Biverkningar ska rapporteras till Pacira på drugsafety@pacira.com

Innehållet på dessa sidor är endast avsett för vårdpersonal

 


 

 


 

Läs mer

EXPAREL® förkortad produktresumé

Exparel liposomal (bupivakain) 133 mg/10 ml och 266 mg/20 ml, injektionsvätska, depotdispersion. N01BB01 Anestetika, amider (Rx, EF). Indikationer: Avsett för brakialplexusblockad eller femoralisblockad vid postoperativ smärta hos vuxna. Även avsett för infiltration i operationsområdet vid somatisk postoperativ smärta från små till medelstora kirurgiska sår hos vuxna och barn 6 år eller äldre. Kontraindikationer: Överkänslighet mot bupivakain, andra lokala bedövningsmedel av amidtyp eller något hjälpämne. Bedövning med obstetrisk paracervikalblockad. Intravaskulär eller intraartikulär administrering. Varningar: Noggrann övervakning av kardiovaskulära och respiratoriska vitala tecken samt patientens medvetandegrad ska ske efter injektion, detta för att snabbt kunna behandla patienter med tecken på neurologisk toxicitet eller kardiotoxicitet. Använd med försiktighet vid nedsatt kardiovaskulär funktion och/eller nedsatt leverfunktion. Inga byten mot andra läkemedel som innehåller bupivakain får göras. Blandning med andra lokalbedövningsmedel har inte studerats hos barn och rekommenderas inte. Biverkningar: De vanligaste biverkningarna (≥5 %) som associerades med EXPAREL liposomal i kliniska studier var dysgeusi och oral hypoestesi. Hos barn är anemi, takykardi, hypotoni, kräkningar, förstoppning, illamående, klåda och muskelryckningar mycket vanliga (≥1/10) biverkningar. Graviditet: Rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel. Trafik: Kan ha påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

 

Texten är baserad på produktresumé: 2022-11-14

 

För mer information och aktuella priser se www.fass.se Pacira Ireland Ltd, Unit 13, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, D14W9Y3, Ireland

 

PP-EX-SE-0025 February 2023