EXPAREL® delivers targeted pain control for the critical first days post surgery.1,2


Ref: 1. Howell SB. Clinical applications of a novel sustained-release injectable drug delivery system: DepoFoam technology. Cancer Journal.2001;7(3):219-227.
2. Gorfine SR, Onel E, Patou G, Krivokapic ZV. Bupivacaine extended-release liposome injection for prolonged postsurgical analgesia in patients undergoing hemorrhoidectomy: a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Dis Colon Rectum. 2011;54(12):1552-1559.

Terveydenhuollon tarjoajien resurssit


Lataa EXPAREL® annostusopas

Halutessasi voit tutustua Exparel PIL: iin ja SmPc valmisteyhteenvetoon EMA: n sivustolla.

Siirry osoitteeseen ema.eu

Ota yhteyttä meihin saadaksesi vastauksia yleisiin kysymyksiin tai jos haluat ilmoittaa haittavaikutuksista 0800 418363 (maksuton) tai +31 20 399 9100 medinfo.eu@pacira.com

Haittavaikutuksista pyydetään ilmoittamaan Paciralle: drugsafety@pacira.com

Näiden sivujen sisältö on tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön.


 

EXPAREL® – oikean annoksen valinta

Esittelyvideo tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöille.

 


 

Proprietary Multivesicular Liposome (pMVL)

Opi lisää pMVL – teknologia

 


 

Lue lisää

Valmisteyhteenvedon lyhennelmä

EXPAREL liposomal 133 mg/10 ml ja 266 mg/20 ml, depotinjektioneste, dispersio
Vaikuttava aine: Bupivakaiini. Käyttöaiheet: Hartiapunoksen tai femoralishermon johtopuudutuksena kirurgisen toimenpiteen jälkeisen kivun hoitoon aikuisille ja aluepuudutuksena kirurgisen toimenpiteen jälkeiseen, pienistä tai keskisuurista leikkuuhaavoista aiheutuvan somaattisen kivun hoitoon aikuisille. Annostus ja antotapa: Suositeltu annos on yksilöllinen ja perustuu toimenpidealueen laajuuteen, sen kattamiseen tarvittavaan määrään sekä yksilöllisiin potilastietoihin. Tarkoitettu annettavaksi kerta-annoksena, maksimiannosta (266 mg) ei saa ylittää. Ainoastaan infiltraatiopuudutuksena tai hermoa ympäröivään kudokseen. Henkilökunnan on oltava asianmukaisesti koulutettua ja elvytyslaitteet on oltava saatavissa välitöntä hoitoa varten, jos ilmenee merkkejä neurologisesta toksisuudesta tai sydäntoksisuudesta. Ks. valmisteyhteenveto. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, apuaineille tai amidityyppisille paikallispuudutteille, obstetrinen paraservikaalinen johtopuudutus sikiön bradykardian tai kuoleman riskin vuoksi, suonensisäinen tai nivelensisäinen anto. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Kardiovaskulaarisia ja respiratorisia vitaalitoimintoja sekä valvetilaa on seurattava injektion annon jälkeen. Toksiset pitoisuudet veressä voivat johtaa eteiskammiokatkokseen, kammioperäisiin rytmihäiriöihin ja sydänpysähdykseen, joita voi seurata kuolema. Toistuvat annokset, yliannostus tai samanaikainen käyttö muiden paikallispuudutteiden kanssa voivat lisätä paikallispuudutteen systeemisen toksisuuden riskiä. Keskushermostoreaktiot voivat johtaa tajuttomuuteen ja hengityspysähdykseen. Aluepuudutus saattaa aiheuttaa mahdollisesti epätäydellisesti tai hitaasti parantuvaa tai parantumatonta jatkuvaa puudutusta, parestesiaa, heikotuksen tunnetta ja halvausta. Käytettävä varoen potilaille, joilla on heikentynyt kardiovaskulaarinen toiminta, maksan vajaatoiminta tai vaikea maksasairaus. Toksisten reaktioiden riski voi kasvaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Allergiset reaktiot ovat mahdollisia. Methemoglobinemian merkkien tiivis tarkkailu on suositeltavaa, jos käyttö on välttämätöntä alle 6 kk ikäisille vauvoille tai potilaille, joilla on glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutostauti, synnynnäinen tai idiopaattinen methemoglobinemia, sydämen tai keuhkojen heikentynyt toiminta tai samanaikainen altistuminen oksidisoiville aineille tai niiden metaboliiteille. Methemoglobiinipitoisuuden suureneminen edellyttää välitöntä hoitoa. Bupivakaiinin ja kaikkien muiden oksidisoivien lääkevalmisteiden anto on silloin lopetettava. Annostusta ei tule konvertoida tai korvata muusta lääkemuodosta, sillä bupivakaiinin eri lääkemuodot eivät ole bioekvivalentteja. Annettava varoen yhdessä bupivakaiinihydrokloridin kanssa, sillä tämä voi johtaa laajempaan systeemiseen imeytymiseen. Bupivakaiinin kokonaismäärä ei tällöin saa olla suurempi kuin bupivakaiinihydrokloridin 400 mg:n ekvivalentit. Ei suositella epiduraalina tai intratekaalisena. Ei suositella femoralishermon johtopuudutukseen, jos varhainen liikkuminen on osa potilaan kuntoutuksen tavoitteista. Käyttöön voi liittyä ohimenevä tuntoaistin ja/tai motorisen liikuntakyvyn menetys. Yhteisvaikutukset: Bupivakaiinin kokonaisaltistuminen on huomioitava annon jälkeisten 96 tunnin aikana. Methemoglobinemian kehittymisen riski voi suurentua potilailla, jotka saavat samanaikaisesti oksidoituvia lääkevalmisteita. Ei saa joutua kosketuksiin antiseptisten aineiden kuten povidonijodiliuoksen kanssa. Ks. tarkemmin valmisteyhteenveto. Raskaus ja imetys: Ei suositella, jos raskaaksi tuleminen on mahdollista. On valittava rintaruokinnan ja valmisteen käytön väliltä huomioiden rintaruokinnan hyödyt lapselle ja hoidon hyödyt äidille. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Voi olla suuri vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn. Haittavaikutukset: Yleinen: dysgeusia, oksentelu, ummetus, suun hypestesia, pahoinvointi. Systeemiset toksiset reaktiot ovat mahdollisia ja voivat ilmetä myös viiveellä. Muut ks. valmisteyhteenveto. Pakkaukset ja hinnat (tmh): 133 mg/10 ml depotinjektioneste 10×10 ml 1600,00 €, 266 mg/20 ml depotinjektioneste 10×20 ml 2900,00 €. Korvattavuus: Ei SV-korvattava. Reseptilääke. Tutustu valmisteyhteenvetoon. Perustuu 10.12.2020 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. Markkinoija: Pacira Ireland Ltd, Unit 13, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, D14W9Y3, Irlanti

PP-EX-FI-0002/2021/02